Çocuk Gelişimini Bilmenin Önemi

Gelişim; organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli olarak ilerleme kaydeden değiĢmedir. Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değiĢimidir.

Bu değiĢim süreklidir ve bu sürekliliğin hızı her dönemde farklılık gösterir. Örneğin; bebeklik döneminde büyüme çok hızlı bir Ģekilde sürerken, okul çağı döneminde büyüme

bebeklik döneminden daha yavaş olarak devam eder. Bunun yanında tüm gelişim alanları birbiriyle ilişkilidir yani bir alandaki gelişim, diğer gelişim alanındaki gelişim sürecini etkiler.

İnsanın gelişimi sürekli olmakla birlikte, bu sürekliliğin hızı her yaşta aynı değildir. Örneğin; döllenmeden doğuma kadar olan evrede büyüme hızlıdır. 2 yaĢına kadar olan sürede büyüme hızı, doğumdan önceki evreye göre daha yavaş ancak iki yaşından sonraki evreden daha hızlıdır. Beden gelişimi 4 yaĢına kadar çok hızlıdır. 12-14 yaĢlar arasında beden gelişiminde yeniden görülen hızlanma ilk yaşlardaki kadar hızlı değildir. Duyu organları 3 yaşına kadar görevlerini yapabilecek duruma gelir. Çocuk 6 yaşına kadar sinir sistemi gelişiminin yetişkinlikte ulaşacağı düzeyin yüzde doksanını tamamlar. Okul çağına kadar birçok kişilik özellikleri çocukta yerleşmeye ve kökleşmeye başlar.

Her gelişim döneminin kendine özgü özellikleri vardır. Bebeklik döneminde dil geliĢimi özellikleri ile oyun dönemindeki dil gelişim özellikleri arasında farklılıklar bulunur.

Bu farklılıklar nedeniyle çocukların farklı ihtiyaçları olur. Bu nedenle çocukların bir dönemde gösterdiği gelişim özelliği bir dönemde normal olarak görülürken, diğer dönemde problem ya da gelişimsel gerilik olarak ifade edilir. Bu nedenle geliĢim özelliklerini bilmek çok önemlidir. Çocukların geliĢim özelliklerini bilmenin önemli noktaları aşağıda sıralanmıştır:

Ebeveyn ya da eğitimcilerin çocuklardan beklentilerinin gerçekçi düzeyde olmasını sağlar. Örneğin; iki yaşındaki çocuktan düzgün konuşmasını, dört yaşındaki çocuktan yazı yazmasını beklemek gerçekçi beklentiler olmaz. Aynı yaş grubundaki çocuklar arasında bireysel farklılıklar olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği
düĢüncesini oluşturur.

Çocukların davranışlarının nedenlerinin ele alınarak geliĢim özelliklerini destekleme yönünde doğru yönlendirme yapılmasını sağlar. Ebeveyn ya da eğitimciler, çocukların davranıĢlarını tek bir nedene bağlamak yerine farklı nedenlerin de olabileceği düĢünerek farklı önlemler almaya çalıĢır. Örneğin; ebeveyn ya da eğitimciler, çocukların
başarısızlıklarının sadece zekâ etkenine bağlı olmadığını düĢünmeye başlar. Anne-baba ve eğitimcilerin çocuklardan beklentilerini çocukların geliĢim düzeylerine uygun planlamasında yardımcı olur.

Her gelişim döneminin farklı ihtiyaçlarının olduğu, çocukların sağlıklı ve istenen bir biçimde gelişebilmeleri için bu ihtiyaçların karşılanması gerektiği konusunda ebeveyn ve eğitimcileri yönlendirir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş