Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Yönerge

Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, ölçme değerlendirme merkezlerinin kuruluş, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Merkezlerini ve bu merkezlerin personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 313 üncü ve 326 ncı, maddeleri, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesi, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi, 26/7/2017 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 22 nci maddesi ve 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede adı geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Değerlendirme Komisyonu: Merkezde görev almak için yapılan başvuruları değerlendiren ve karara bağlayan komisyonu,

c) Ekip: Merkezde yürütülecek çalışmaları gerçekleştirmek üzere görev alan öğretmenleri,

ç) Ekip sorumlusu: Ekipte yer alan ve ekibi koordine eden öğretmeni,

d) Genel Müdürlük: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

e) Kurs: Merkezde görevlendirilecek öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanında bilgi ve becerilerini arttırmak, uygulama örnekleri hazırlama becerisi kazandırmak amacıyla Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek Uygulamalı Ölçme ve Değerlendirme Kursunu,

f) Merkez: Ölçme Değerlendirme Merkezini,

g) Ölçme Değerlendirme Koordinatörü: Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden sorumlu olan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden sorumlu şube müdürünü/il milli eğitim müdür yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Sorumluluklar

Kuruluş

MADDE 5- (1) Merkez, il milli eğitim müdürlüğü ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri şubesi bünyesinde Genel Müdürlük Olur’u ile açılır.

(2) Merkez; ekip, ekip sorumlusu ve yeterli sayıda memurdan oluşur.

(3) Büyükşehir statüsündeki illerde il milli eğitim müdürlüğünün uygun gördüğü en az 100.000 nüfiıslu ilçelerde de merkez açılabilir.

Merkezin bölümleri

MADDE 6- (1) Her Merkezde binanın fiziksel koşullarına ve olanaklarına uygun olarak düzenlenmiş arşiv, baskı makinesi ve optik okuma odası, çalışma odası, soru redaksiyon odası ve toplantı salonu bulunur.

Merkezin görevleri

MADDE 7 – (1) Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin görevleri şunlardır;

a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 45/1-c hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 22/1-d ve 22/1-e hükümleri gereği okul, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılması durumunda koordinasyonu sağlamak.

b) Genel Müdürlükçe yürütülen izleme araştırması, ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme uygulamalarını il düzeyinde yürütmek.

c) Genel Müdürlükçe yürütülen izleme araştırması niteliği taşıyan çalışmalar kapsamında uygulanacak sınavların sorularının hazırlanması, dizgisi ile soru kitapçıklarının, cevap kağıtlarının ve ilgili evrakın baskısı, sınav evrakının şevki, sınavın uygulanması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının belirlenen usulle duyurulması ve il raporunun hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmek.

ç) Ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda öğretmen ve okul yöneticilerini bilgilendirmek ve Genel Müdürlük tarafından verilen eğitimlerin ilde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.

d) Yapılan sınav sonuçlarına yönelik analiz çalışmaları yapmak ve veli, öğretmen, okul ve il yöneticilerine geri bildirim verilmesine katkı sağlamak.

e) İl genelinde eğitim öğretimi etkileyen faktörleri tespit amaçlı anket geliştirmek.

f) Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel görevlendirmesi ve görevlendirmenin sona ermesi

MADDE 8-(l) Ekipte personel görevlendirmesi ve görevlendirmenin sona ermesi ile ilgili genel esaslar aşağıda düzenlenmiştir:

a) Görevlendirilen öğretmenler, tam veya kısmi zamanlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilemez.

b) Görevlendirmeler; il milli eğitim müdürünün teklifi ve valilik onayı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilir.

c) Görevlendirmesi uygun görülenlerin onaylı listesinin bir örneği 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe iletilir.

ç) Görevlendirmelerin sona ermesi; il milli eğitim müdürünün teklifi ve valilik onayı ile gerçekleşir.

Personel seçimi:

MADDE 9 -(1) İl milli eğitim müdürlükleri tarafından ekipte görev almak isteyenlerin başvurularının alınması için duyuruya çıkılır.

(2) Merkezde görev almak isteyenler, yönerge eki Ölçme Değerlendirme Merkezi Başvuru Formu (Ek -1) ile başvurularını yapar.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi için il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde Değerlendirme Komisyonu kurulur. Değerlendirme Komisyonu, bir il milli eğitim müdür yardımcısı, ölçme değerlendirme koordinatörü, bir ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü olmak üzere 5 kişiden oluşur.

(4) Değerlendirme Komisyonu Yönerge hükümlerine göre başvuruları değerlendirir.

(5) Komisyon değerlendirmesi sonucunda görevlendirilmesi uygun görülenler Yönergenin 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde görevlendirilir.

(6) Ekipte görevlendirilenler arasından bir kişi Ekip Sorumlusu olarak ölçme değerlendirme koordinatörünün teklifi ve il milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

Personelin nitelikleri

MADDE 10-(1) Görev yapacakların taşıması zorunlu oldukları nitelikler şunlardır:

a) Ölçme değerlendirme koordinatörü;

-Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/

şube müdürü olmak.

– Genel Müdürlükçe açılan Kursu (30 saat) başarıyla tamamlamış olmak.

b) Ekip-Ekip Sorumlusu:

– Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

– En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

– Kursu (30 saat) başarıyla tamamlamak.

(2) Ekiplerde görevlendirileceklerin aşağıdaki nitelikleri taşıması tercih nedenidir.

a) Ölçme değerlendirme alam öncelikli olmak üzere doktora/yüksek lisans yapmış olmak.

b) Merkezin görev alanı ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası çalışmalara veya eğitimlere katılmış olmak ve bunları belgelendirmek.

c) SPSS ve benzeri analiz programları ile ilgili eğitimlere katıldığım belgelendirmek.

ç) Daha önce Genel Müdürlük birimlerinde en az l(bir) yıl süre ile görev yapmış olmak.

d) Daha önce Merkezde görev yapmış olmak.

e) Bilgisayar ve bilgisayar programlarını kullanabildiğini belgelendirmek.

(3) İllerde, Merkez için yeterli sayıda Kursa katılan öğretmen bulunamaması halinde çalışmaların aksaklığa uğramaması için aşağıdaki kurslardan en az birine katılmış olanlar görevlendirilebilir:

a) Genel Müdürlükçe açılan Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Kursu (30 saat)

b) Genel Müdürlükçe açılan Bilgisayar Destekli Yayın (Indesign) Kursu (30 saat)

Personelin sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Ekip sorumluları ve memurlar görevlerinin mevzuata uygun olarak zamanında yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından ölçme değerlendirme koordinatörüne ve il milli eğitim müdürüne karşı; il milli eğitim müdürleri ise Genel Müdürlüğe karşı sorumludurlar.

(2) İl milli eğitim müdürleri; merkeze uygun nitelikleri taşıyan öğretmenlerin ve memurların görevlendirilmesi, ekibe her türlü desteğin verilmesi, etkili ve verimli çalışma ortamının sağlanması ve birimin mekan, donanım ve benzeri ihtiyaçlarının temin edilmesinden sorumludur.

(3) İl milli eğitim müdürleri 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince yetişmiş insan gücünün etkili ve verimli kullanılması, işin sürekliliğinin sağlanması ve kaynak israfının önlenmesi açısından, ekipteki görevli öğretmenlerin zorunlu olmadıkça değiştirilmemesinden sorumludurlar.

(4) Ölçme değerlendirme koordinatörü, ekip üyelerine Merkezin iş ve işleyişinin aksaklığa uğramaması için her türlü desteğin sağlanmasından sorumludur.

(5) Merkezdeki öğretmenlerin görevlendirildiği konuyla ilgili olarak gerekli bilgi, belge ve benzeri dokümana ulaşabilmesi ve müdürlük birimleri içinde koordinasyonun sağlanmasından ölçme değerlendirme koordinatörü ve il milli eğitim müdürü sorumludur.

(6) Merkez çalışanları görevleriyle ilgili olarak gizlilik taahhütnamesi imzalarlar ve görevlendirmeleri sona erse dahi edindikleri her türlü veri, bilgi, belge, doküman ve benzeri bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut işlemlere ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte ölçme değerlendirme merkezi kurulmuş olan illerde görevli personelin görevlendirmeleri başka bir işleme gerek olmadan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde devam eder.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş