Seyyid Şerif Cürcânî

Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri, ilim aşkının peşinde Anadolu’dan Mısır’a, Şiraz’dan Semerkand’a binlerce kilometre mesafe kat etti. Bütün ilmi bir tarafa, aradığını burada bulmuştu. İlim tahsili ve tedrisinde o derece gayret göstermişti ki yazdığı eserler asırlara mâl olup bütün İslâm coğrafyasında okutulacaktı. Hâlâ da okunur ve okutulur…

İslâm âlimlerinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri, Hicrî takvime göre 24 Şaban 740 (24 Şubat 1340) tarihinde İran’ın Esterabad bölgesinin Cürcan vilayeti civarındaki Tâku nahiyesinde dünyaya geldi. Asıl adı Ebu’l-Hasen Ali bin Muhammed bin Alî el-Hüseynî el-Cürcânî’dir. Memleketine nispetle Cürcânî, hem anne hem de baba cihetinden Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) torunlarından aralarında on üç göbek bulunan Muhammed bin Zeyd’in soyuna mensup olduğu için de es-Seyyid eş-Şerif unvanı ile şöhret bulmuştur.

Kadızâde-i Rûmî, Gıyaseddin Cemşid, Ulug Bey, Muînüddin-i Kâşi ve Alâüddin-i Tûsî gibi devrin meşhur âlimleri, hocalarına “Üstådü’l-beşer ve’l-aklü’l-hâdi yani “insanlığın üstadı ve on aşer” birinci akıl” unvanını vermişlerdir. Cürcânî Hazretleri yukarıda zikrettiğimiz bütün iltifatlara hakkıyla layık olmuştur. Bunun en büyük ispatı ise sadece yaşadığı devirde değil, geride bıraktığı ilmi eserlerin, medreselerde en az beş yüz yıl okutulmuş olmasıdır. Diğer taraftan, Hicrî dokuzuncu asırdan itibaren medreselerin icazet zincirinde ismi geçen âlimler arasında Seyyid Şerif Cürcânî ismi en önemli halkayı teşkil eder. Seyyid Şerif Cürcâni’ye Osmanlı Ulemasının Bakışı Cürcâni Hazretleri, sadece Emir Timur’un değil, eserleriyle Osmanlı alimlerinin de hürmet ve takdirini kazandı. Onun eserleri, asırlarca Osmanlı medreselerinde ders kitabi olarak okutulduğu gibi, ulemanın bilgisi de onun eserleriyle ölçüldü. Cürcani Hazretleri’nin eserlerini okutan müderrislere rütbeler ve hususi tahsisatlar verildi. Osmanlı medreseleri, “Hasiye-i Tecrid” veya “Hasiye-i Miftah” seklinde, onun kitabının ismiyle anıldı. Fatih Sultan Mehmed Han devri alimlerinin önde gelenlerinden Hocazáde Muslihuddin Efendi’nin “İstifade etmek niyetiyle Hazret-i Şerif’in eserlerinden başka hiçbir kitaba bakmadım!” dediği rivayet edilir.

Yazının tamamını Yedikıta Dergisi 147. sayısından (Kasım 2020) okuyabilirsiniz.

https://yedikita.com.tr/

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Menü
Giriş